Няма зареден профил. (Вход)

Категории:


Подкатегории
МАКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна)
МИКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна)


ПАЗАРЕН УНИВЕРСАЛИЗЪМ И ПАЗАРНО РАЗНООБРАЗИЕ
Код на заглавието: 2231
Преподавател: гл. ас. д-р Александър Асенов Шиваров
Лицензионна такса: 20.00 лв.
Заглавието анализира основните системно образуващи икономически и неикономически критерии, които стоят в основата на сравнителното изучаване на съществуващите пазарни реалности и прави оригинален, собствен прочит и оценка на пазарната трансформация в българските условия. Предназначено е за студенти от специалностите „Международни икономически отношения”, „Икономика” „Междуароден бизнес” и други, имащи външноикономическа ориентация, както и за всички, които проявяват интерес към съвременните теоретични и практически проблеми на пазарното развитие в регионален и международен план.
ВЪВЕДЕНИЕ В МИКРОИКОНОМИКАТА (за студенти от Медицински университет - Варна)
Код на заглавието: 0458
Автор и преподавател: проф. д.ик.н. Стефка Коева
Асистент: гл. ас. Елка Игнатова Атанасова
Лицензионна такса: 21.60 лв.
Настоящият курс въвежда и развива разбирането за ролята на пазарната система при разпределението на оскъдни ресурси с оглед на задоволяване на нуждите на индивидуалните членове на обществото. Той включва базисни модели, обясняващи поведението на потребители и производители, структурата и функционирането на различни продуктови пазари, последствията, генерирани от частната икономическа активност от гледна точка на социалните разходи и изгоди и подходящата роля на държавата. Курсът въвежда разнообразие от концепции, идеи и техники, но основната му цел е да помогне на студентите да схванат и интерпретират основните принципи на икономическата теория, които конституират нейната база: принципа на алтернативния разход, принципа на пределните величини и ролята им за вземането на икономически решения, принципа на максимизация при наличие на ограничения и пр., както и ефекта на тези принципи върху живота ни и света, който ни заобикаля.

ИКОНОМИКА НА ТРУДА
Код на заглавието: 1045
Автор: проф. д.ик.н. Димитър Канев
Лицензионна такса: 20.00 лв.
Курсът изучава трудовите пазари, икономиката на семейството и образованието. Организиран е в 9 теми и съдържа основната литература; презентации на лекциите; задания и тестове за проверка на подготовката; връзки към полезни източници на информация и др.

ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО МАКРОИКОНОМИКА
Код на заглавието: 2354
Автор: проф. д.ик.н. Димитър Канев
Лицензионна такса: 24.00 лв.
Това е учебно пособие, което допълва обучението по дисциплината Макроикономика както на първо, така и на второ равнище. Включени са учебник и РРТ презентации, обясняващи поведението на основните агрегатни величини в националните икономики, връзките между тях и възможните политики за регулирането им. Картината на макроикономическите зависимости се изгражда системно, като първо се анализира равновесието на пазарите на стоки и услуги и заемни средства, след това равновесието на паричните пазари и ресурсните пазари. Накрая се анализира и влиянието на макроикономическата политика при бюджетни дефицити и отворена икономика.

Закупилите това заглавие получават достъп и до заглавието с код 0571 "Макроикономика (теория, тестове, задачи)".

МАКРОИКОНОМИКА (теория, тестове, задачи)
Код на заглавието: 0571
Автор: проф. д.ик.н. Стефка Коева
Автор: проф. д.ик.н. Димитър Канев
Лицензионна такса: 21.60 лв.
Заглавието е предназначено за всички студенти, които изучават макроикономическата теория. То обхваща и представя систематизирано, пълно и достъпно основните макроикономически проблеми и алтернативните им интерпретации от отделните школи и течения. Утвърждава се подходът теорията да се усвоява чрез средствата на съвременния образователен процес – тестове, задачи и въпроси. Предлаганите тук форми за самостоятелна работа са апробирани в преподавателската практика на авторите и гарантират до голяма степен успешно представяне на изпитите.
МИКРОИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ
Код на заглавието: 0298
Автор: проф. д.ик.н. Димитър Канев
Лицензионна такса: 20.00 лв.
Заглавието изследва икономическото поведение на индивидите и фирмите, функционирането на пазарния механизъм и ефектите от държавната намеса в неговата работа. Равнището е съчетание от първото и второто ниво на микроикономическия анализ, което прави съдържанието подходящо за обучаеми с различна начална подготовка. Материалът е разделен на тринадесет теми. По всяка тема са предложени литература, презентация и многовариантен тест. Включен е и многовариантен тест за проверка на знанията върху целия материал с разрешени пет опита върху него.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ИКОНОМЕТРИЧНИТЕ МОДЕЛИ
Код на заглавието: 2392
Автор: доц. д-р Наталия Николова
Автор: проф. д.т.н. Кирил Иванов Тенекеджиев
Лицензионна такса: 21.60 лв.
Дисциплината запознава обучаемите със съвременните иконометрични методи и техники, прилагани в практиката на икономическия анализ. След успешно завършване на курса по дисциплината, студентите ще са в състояние да боравят и прилагат голям брой практически подходи при решаване на задачи третиращи количествени зависимости между икономически параметри и величини. Изграждат се преносими умения за: (1) основите на иконометрията и нейното приложение в икономическите анализи; (2) подпомагане на решенията в широк социален и политически контекст. Всички тези преносими умения са приложими и имат определена роля в процесите на вземането на решения.Няма зареден профил. (Вход)
© 2015 Е-ЛИТЕРА. Всички права запазени!