Няма зареден профил. (Вход)

Мисли за образованието

Skip block 4

Сюн Цзе

Аз се опитах да размишлявам цял ден, но това се оказа по-малко полезно дори и от най-краткотрайно учение

Виц на деня

Skip block 5
Изпит в университета. Студент излиза да говори с малко листче хартия на което са написани няколко реда.
Преподавателят:
- Къде е отговорът на въпросите?
- В главата ми!
- А това какво е? - сочи листчето хартия. 
- Това не се събра.

Партньори

Skip block 6

MDI

Трудова борса

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР Е-ЛИТЕРА

Съвременните компютърни технологии създават неограничени във времето и пространството възможности за конструиране на знание и обмен на информация; налагат нови стандарти за преподаване и учене, за научно изследователска работа и професионални взаимодействия; изграждат среда, в която притежаваното знание и способността ни да го създаваме и разпространяваме са ключовите конкурентни предимства. Предложенията ни в този сайт са насочени към всички, които искат да използват възможностите на новите информационни и образователни технологии и да отговорят на предизвикателствата на съвременната глобална икономика на знанието.
• На търсещите нови нови знания предлагаме моментален достъп до качествена учебна литература и научни публикации; ниска цена за закупуване; удобни, разнообразни и адаптивни към индивидуалните нужди формати; възможност за учене в подходяща социална среда и активно конструиране на нови знания чрез общуване и взаимодействия с останалите.
• На авторите предлагаме безплатно издаване, бърз издателски процес, в който публикуваме труда до седмица след като е завършен, престижно рефериране и присъждане на собствен издателски номер ISBN от Българската национална ISBN агенция, гарантиране на авторските права, достъп до много по-голяма аудитория и то в световен мащаб.
Ние сме се посветили на идеята да използваме възможностите на новите информационни и комуникационни технологии, за да стимулираме създаването на нови знания, да ги кодифицираме в удобна за ползване форма и да ги разпространяваме бързо, на неограничени разстояния, с високо качество и с ниски разходи. Възползвайте се от тези възможности и Вие! Заповядайте днес в утрешния свят на знанието!
Екипът на Ресурсен център "Е-ЛИТЕРА"

Категории

Икономика 
 ВЪВЕДЕНИЕ В МИКРОИКОНОМИКАТА (за студенти от Медицински университет - Варна)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОРДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ИКОНОМИКА НА ТРУДАДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ИКОНОМИКА НА ТРУДА (за студенти от специалност МВТ - РО на ВВМУ)Резюме
 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО МАКРОИКОНОМИКАДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МАКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - задочно обучение)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МАКРОИКОНОМИКА (за студенти-магистри от ИУ-Варна)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МАКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - поток 1)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МАКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - поток 2)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МАКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - потоци 3 и 4)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МАКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - поток 5)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МАКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - поток 6)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МАКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - поток 7)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МАКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - поток 8)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МАКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - поток 9)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МАКРОИКОНОМИКА (теория, тестове, задачи)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МИКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - задочно обучение)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МИКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - потоци 1 и 8)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МИКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - поток 2)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МИКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - поток 3)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МИКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - поток 4)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МИКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - поток 5)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МИКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - поток 7)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МИКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - поток 6)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МИКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - поток 9)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МИКРОИКОНОМИКА (за студенти от ИУ-Варна - поток 10)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МИКРОИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МИКРОИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ (за студенти от специалност МВТ - РО)Резюме
  ПАЗАРЕН УНИВЕРСАЛИЗЪМ И ПАЗАРНО РАЗНООБРАЗИЕДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ИКОНОМЕТРИЧНИТЕ МОДЕЛИДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
Психология 
 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ (за студенти на ВВМУ)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ (за студенти на ВСУ)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ПСИХОЛОГИЯДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ПСИХОЛОГИЯ В УПРАВЛЕНИЕТОДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
Стопанско управление 
 ВЪВЕДЕНИЕ В КОРПОРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВОДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЯТА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПАЗАРАДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ИКОНОМИКА НА ФИРМАТАДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ЛИДЕРСТВО И ЕКИПНОСТ В КОРАБОПЛАВАНЕТОДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (за студенти от ВВМУ)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (за студенти от Икономически университет - Варна)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ОСНОВИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТОДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ОСНОВИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО (за студенти от специалност МВТ)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКАДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛАДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ФИРМЕНО РАЗУЗНАВАНЕ (Competitive Intelligence)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
Социален мениджмънт 
 МЕНИДЖМЪНТ НА КОНФЛИКТИТЕДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
Маркетинг 
 МАРКЕТИНГДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТОДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
Счетоводство и финанси 
 FEST – Тест за финансова грамотностДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 БАНКОВО ДЕЛО (ИЗБРАНИ ТЕМИ)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ИСТОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТОДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТОДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 СЧЕТОВОДСТВО (за студенти от ВВМУ "Н. Вапцаров")Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО (за студенти от Икономически университет - Варна)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО (за студенти от Медицински университет - Варна)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
Математика и статистика 
 СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ НА СУБЕКТИВНИТЕ ВЕРОЯТНОСТИДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
Право 
 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ПО МОРЕДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
Технически науки 
 ВЪВЕДЕНИЕ В ШИПИНГА И МОРСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ГЕОДЕЗИЯДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МОРСКИ СВРЪЗКИ (GMDSS)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ФЛОТДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ФЛОТ И ПРИСТАНИЩАТАДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОНИКАТАДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ПРАКТИЧЕСКА ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ПРИСТАНИЩАДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 РАБОТА В ЕКИП НА МОСТИКАДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 СБОРНИК ЗАДАЧИ ЗА БЕЗОПАСНО РАЗМИНАВАНЕ НА КОРАБИТЕДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 СПРАВОЧНИК ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБОВОДЕНЕТОДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНИКА - ЧАСТ 1Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНИКА - ЧАСТ 2Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ТЕОРИЯ НА НАВИГАЦИЯТАДостъпът изисква регистрационен ключРезюме
 ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ШЕФ (ГЛАВЕН) И ВТОРИ МЕХАНИКДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ТЕСТОВЕТЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ВАХТЕНИ МЕХАНИЦИ - ОПЕРАТИВНО НИВОДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКАДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА КОРАБОВОДЕНЕ, КН. 2. ЖИРОКОМПАСИ И АВТОПИЛОТИДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ НА МОРЕДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
Философия и етика 
 БИЗНЕС ЕТИКА И БИЗНЕС ЕТИКЕТДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ФИЛОСОФИЯ И КУЛТУРАДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
Езикова подготовка 
 BASIC MARITIME ENGLISHДостъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
Четиво за свободния час 
 ПАМФЛЕТИ СЪС СУШИ – 2Резюме
Обучения на Център за професионално обучение към "ЗЕНИТ 94" ООД 
 БАНКОВО И БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО (за ЦПО към Зенит 94)Резюме
 БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (за ЦПО към Зенит 94)Резюме
 ИКОНОМИКА (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ИКОНОМИКА НА ПЕРСОНАЛА (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ИКОНОМИКА НА ФИРМАТА (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 КАЗУСИ ОТ МАРКЕТИНГОВАТА ПРАКТИКА (за ЦПО към Зенит 94)Резюме
 КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС И ТЕКСТООБРАБОТКА (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МАРКЕТИНГ (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ОБЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА КУРСИСТИ НА ЦПО ЗЕНИТ (за ЦПО към Зенит 94)Резюме
 ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ОСНОВИ НА ПРАВОТО (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ОСНОВИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ НА СУБЕКТИВНИТЕ ВЕРОЯТНОСТИ (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ТЕКСТООБРАБОТКА И КОРЕСПОНДЕНТСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА (за ЦПО към Зенит 94)Резюме
 УПРАЖНЕНИЯ ПО СЧЕТОВОДСТВО (за ЦПО към Зенит 94)Резюме
 ФИНАНСОВО-ВАЛУТНИ РАЗЧЕТИ (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
 ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ (за ЦПО към Зенит 94)Достъпът изисква заплащане на лицензионна таксаРезюме
Курсове на Експертен център за приложни компетентности - Варна 
 Модул А: Маркетингова диагностика и бизнес стратегииРезюме
 Модул В: Разработване на бизнес решенияРезюме
 Модул С: Внедряване на бизнес решенияРезюме
 Модул D: Бизнес мониторингРезюме
Курсове на учебен център "Знание и бизнес" 
 Аграрни пазари (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Бизнес комуникации (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Валута и валутен контрол (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Въведение в туризма (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Делова кореспонденция (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Електронна търговия (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Електронна търговия, част втора (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Електротехника (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Здравословни и безопасни условия на труд (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Икономика на аграрното предприятие (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Икономика на предприятието (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Интернет програмиране (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Информационни технологии (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Компютърен машинопис (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Компютърни мрежи (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Кореспондетски информационни технологии и работа в интернет (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Криптиране и защита на данните (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Маркетинг (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Материалознание (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Мениджмънт (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Микробиология (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Национално културно-историческо наследство (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Обектно-ориентирано програмиране (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Операционна система WINDOWS 7 (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Организационно поведение (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Организация и технология на екскурзоводското обслужване (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Организация и управление на основните и допълнителни услуги в хотела (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Организация на документооборота (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Основи на земеделието (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Основи на правото (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Основи на програмирането (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Охранителни мерки и безопасност (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Планиране и прогнозиране (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Предприемачество-бизнес диагностика (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Резервационни системи (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Системи за управление на бази от данни (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Специални технологии в хлебопроизводството (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Статистика (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Стратегии за електронен бизнес (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Суровини за производство на хлебни и сладкарски изделия (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Счетоводство на банките и бюджетните предприятия (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Счетоводство на предприятието (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Теория на пазарното стопанство (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Теория на счетоводството (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Технологии в животновъдството (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Технологии в растениевъдството (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечения (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Технология на кулинарната продукция (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Технология на хлебните и сладкарски изделия (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Технология на хляба (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Транспорт, туроператорска и агентска дейност (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Туристически маршрути (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Туристически ресурси (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Уебдизайн (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Управление на човешките ресурси (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Управленски информационни системи (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Управленско счетоводство (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Финанси (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Финансов анализ и финансов контрол (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Хигиена на храненето и хранително законодателство (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
 Чужд език английски-равнище А1, А2, B1 (за учебен център Знание и бизнес)Резюме
Ресурси за студенти и преподаватели 
 Ресурси за специалност "Логистика" на ВВМУ "Н. Вапцаров"Резюме
 Ресурси за специалност "Мениджмънт на водния транспорт" на ВВМУ "Н. Вапцаров"Резюме
Няма зареден профил. (Вход)
© 2015 Е-ЛИТЕРА. Всички права запазени!